Chiva Bartoll, Óscar

Chiva Bartoll, Óscar

Óscar Chiva Bartoll és professor de la Universitat de València, al Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri. És doctor amb menció internacional per la Universitat de València i Universitat Jaume I - UJI (programa de doctorat amb menció de qualitat), màster interuniversitari en Ètica i Democràcia i màster en Investigació i Intervenció en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Ha completat la seva formació amb estades nacionals i internacionals en diferents universitats i centres de recerca. Participa activament en diverses xarxes de recerca i innovació educativa, com ara la Xarxa de la Universitat de València d’Aprenentatge Servei (REDUVAPS), la Xarxa Interuniversitària d’Aprenentatge Servei en Educació Física, els seminaris permanents d’Innovació Metodològica Universitària (SPIMEU) i d’Intercanvi d’Experiències de Docència en Anglès (SPIEDA) i el Seminari Soca-rel d’Educació Física Crítica.

Métodos pedagógicos activos y globalizadores

Chiva Bartoll, Óscar

Sinopsi de Métodos pedagógicos activos y globalizadores
Conceptualización y propuestas de aplicación

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.

PUBLICACIONS DE Chiva Bartoll, Óscar