Ferrer Esteban, Gerard Josep

Ferrer Esteban, Gerard Josep

Pedagoga. Ha desenvolupat la seva activitat professional en l'administració educativa, com a docent en centres d'educació secundària, i en cursos de formació del professorat i de treballadors a l'empresa privada. Actualment treballa com a assessora psicopedagògica (EAP Pla de l'Estany, Banyoles).

La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela

Ferrer Esteban, Gerard Josep

Sinopsi de La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela

L’escola necessita obrir-se a la comunitat per poder complir eficaçment i eficientment una funció educativa i social. Les comunitats, per la seva banda, ni poden ni han de prescindir de l’escola. El que fa que una comunitat sigui una cosa més que un conjunt o agregat de persones, institucions i entitats són els llaços que vinculen unes i altres en densos entramats relacionals. La connexió i intercomunicació sostinguda entre l’escola i la comunitat possibilita comunitats integrades en les quals l’educació de tots els seus membres és una responsabilitat i un deure assumits de manera col·lectiva. Aquest llibre tracta sobre les relacions entre l’escola i la comunitat, en la doble dimensió apuntada: d’obertura de la institució escolar vers la comunitat i de col·laboració de la resta d’agents de la comunitat amb l’escola, recollint tant experiències i reflexions des de l’escola com des de professionals de la intervenció socioeducativa.

PUBLICACIONS DE Ferrer Esteban, Gerard Josep