Majó Masferrer, Francesca

Majó Masferrer, Francesca

8 Ideas Clave. Los proyectos interdisciplinarios

Majó Masferrer, Francesca

Sinopsi de 8 Ideas Clave. Los proyectos interdisciplinarios

Tracta de manera rigorosa el tema dels projectes de treball entesos com una metodologia globalitzadora que integra els aprenentatges escolars a l’entorn real de l’alumnat i del professorat. Alhora es donen pistes per entendre com aquesta manera de fer fomenta la responsabilitat dels estudiants en la mesura que els implica, al mateix temps que els compromet, amb els seus aprenentatges a través de diferents procediments d’indagació, experimentació i gestió dels errors com a eixos de reflexió i avenç.

PUBLICACIONS DE Majó Masferrer, Francesca