Martín García, Maria Jesus

Martín García, Maria Jesus

Xus Martín és professora titular de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM). Actualment coordina el màster oficial en Educació en Valors i Ciutadania i imparteix docència en assignatures vinculades a la teoria de l’educació i l’educació en valors en els graus universitaris de Pedagogia i Educació Social. Les seves línies d’investigació se centren en adolescents en risc d’exclusió, aprenentatge servei, treball per projectes, assemblees escolars, educació moral i materials d’educació per a la ciutadania.

Algunes de les seves publicacions individuals o col·lectives són Proyectos con alma (Graó, 2016); ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio? (Graó, 2015); Per una pedagogia del servei (Minyons Escoltes, 2012); Cultura moral y educación (Graó, 2012); Prácticas de ciudadanía. Diez experiencias de aprendizaje servicio (Octaedro, 2010); Entre todos (Horsori, 2010); Descarados (Octaedro, 2008); Tutoría (Alianza, 2008); Competencia en autonomía e iniciativa personal (Alianza, 2007), i Las siete competencias básicas para educar en valores (Graó, 2007).

Correu electrònic: xusmartin@ub.edu

Aprendizaje servicio (ApS)

Martín García, Maria Jesus

Sinopsi de Aprendizaje servicio (ApS)
Educación y compromiso cívico

L'/aprenentatge servei/ és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

PUBLICACIONS DE Martín García, Maria Jesus