Puig Rovira, Josep Maria

Puig Rovira, Josep Maria

Catedràtic de teoria de l’educació a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i membre del GREM (Grup de Recerca en Educació Moral). Imparteix classes de teoria de l’educació i educació en valors en cursos de grau i màster. Ha participat en diverses col·leccions de materials d’educació en valors i ciutadania per a alumnes de primària i secundària publicats per l’Editorial Text-La Galera. Ha coordinat l’Oficina d’ApS de la Facultat d’Educació i ha col·laborat amb el Centre Promotor de l’ApS. És autor, entre d’altres, d’obres com: La educación moral en la enseñanza obligatoria (Horsori, 1995), Aprender a dialogar (Infancia y Aprendizaje, 1995), La construcción de la personalidad moral (Paidós, 1996), Prácticas morales (Paidós, 2003), La tarea de educar (Octaedro, 2006) i, en col·laboració, Tutoría (Alianza Editorial, 2003), Competencia en autonomía e iniciativa personal (Alianza Editorial, 2003), Les set competències bàsiques per educar en valors (Graó, 2007), Aprendizaje Servicio. Educar para la ciudadanía (Octaedro, 2007), Aprendizaje Servicio. Educación y compromiso cívico (Graó, 2009), Comprimís cívic i aprenentatge a la universitat (Graó, 2012), Cultura moral y educación (Graó, 2012).

Aprendizaje servicio (ApS)

Puig Rovira, Josep Maria

Sinopsi de Aprendizaje servicio (ApS)
Educación y compromiso cívico

L'/aprenentatge servei/ és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

PUBLICACIONS DE Puig Rovira, Josep Maria