Romera Félix, Eva María

Romera Félix, Eva María

Eva M. Romera Félix és professora titular de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Còrdova i membre del Laboratori d’Estudis sobre Convivència i Prevenció de la Violència (LAECOVI). La seva línia de treball general s’adreça a l’estudi de la convivència i dels factors que incideixen en la implicació en violència escolar. La seva activitat investigadora s’ha centrat en l’estudi de components tant personals com contextuals de les relacions interpersonals, com ara la competència social, la seva estabilitat i evolució a través de les diferents etapes educatives, les emocions, la moralitat, la motivació, el grup d’iguals, l’ajust social i normatiu i la seva relació amb la violència interpersonal (assetjament i ciberassetjament escolar). Ha participat en projectes nacionals i internacionals, dels quals han sorgit productes científics importants. Actualment assumeix tasques de lideratge investigador, com ara la direcció d’un projecte regional, nacional i europeu sobre la competència social, emocional i moral, i la direcció de tesis doctorals. Resultat d’aquestes experiències d’investigació són les publicacions en revistes d’alt impacte nacional i internacional.

Correu electrònic: eva.romera@uco.es.

Psicología de la educación infantil

Romera Félix, Eva María

Sinopsi de Psicología de la educación infantil

Recull les principals aportacions teòriques i els avenços en la investigació psicoeducativa a l’etapa 0-6 anys. Les peculiaritats d’aquesta etapa requereixen continguts i propostes docents ajustades a les potencialitats i a la realitat de les aules d’educació infantil, que difereix de l’ensenyament en etapes posteriors.

S’aborda l’anàlisi psicoeducatiu de l’aprenentatge en general i centrat en el llenguatge i el pensament matemàtic, de la seva autoregulació, de la importància del joc, de les emocions i el desenvolupament emocional en la infància, de l’aprenentatge social i moral, de l’ecologia del centre i de l’aula a infantil i, per acabar, s’analitzen els diferents contextos familiars.

«Resultará muy útil a quienes buscan una visión actualizada de lo que la psicología tiene que decir respecto a la educación infantil». (José Luis Linaza)

PUBLICACIONS DE Romera Félix, Eva María