Política de Privatesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que aquesta pàgina web és propietat d’IRIF, SL, d'ara endavant també el prestador, domiciliada al c/Hurtado, 29, 08022 Barcelona, amb CIF B58583568, telèfon de contacte: (34) 934 080 464, i correu electrònic: info@irif.eu.

IRIF, SL, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre (que desenvolupa la LOPD), per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l'efecte del que preveu la LOPD, IRIF, SL li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web. Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies d’IRIF, SL pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquestes.

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, informa d'aquesta obligatorietat a l'usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i la introducció de les dades, l'usuari atorga el consentiment inequívoc a IRIF, SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels usuaris.

D'acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al c/Hurtado, 29, 08022 Barcelona, enviant un correu electrònic a info@irif.eu, indicant com a assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IRIF, SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagi comunicat aquestes dades -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquestes per part d’IRIF, SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals.

A través d'aquesta política de privadesa li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat d’IRIF, SL., incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres dels quals els menors en formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a IRIF, SL., exonerant el prestador de qualsevol responsabilitat respecte d’això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

IRIF, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, i pot, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a la informació.

IRIF, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les webs de tercers a les quals es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

ENVIAMENT CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. L’informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats esmentades anteriorment.

SUBSCRIPCIÓ ALS BUTLLETINS INFORMATIUS

En el cas que l'usuari se subscrigui als butlletins informatius, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció informativa amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

PARTICIPACIÓ A FÒRUMS

En el cas que l'usuari vulgui participar als fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en aquest. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l'usuari d'aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i l’acceptació inequívoca de l'avís legal i la política de privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no calgui, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En el cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no calgui, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L'única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

IRIF, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, IRIF, SL no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la pàgina web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre IRIF, SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.