Article Activitat conjunta, activitat discursiva i construcció del coneixement a l'aula.
RESUM ARTICLE

Un article presenta un conjunt de propostes teòriques i metodològiques entorn de l'anàlisi del discurs a l'aula, elaborades en el marc d'un projecte de recerca interessat globalment per comprendre alguns dels mecanismes Inter psicològics d’influència educativa que poden operar en les situacions d'ensenyament i aprenentatge. Aquestes propostes es concreten a tres nivells: un cert marc teoria de referència per a l'anàlisi del discurs a l'aula, algunes exigències bàsiques en relació a la concreció d'aquesta anàlisi des del marc teòric adoptat, i alguns constructes teòrics i instruments metodològics d'anàlisi per tal de satisfer aquestes exigències. L'article es tanca amb una primera valoració d'aquests constructes i instruments, que remarca fonamentalment algunes qüestions obertes i problemes pendents des de la perspectiva adoptadaFORMATS DISPONIBLES
4,99 €