Article Aprendre nous coneixements a partir de la lectura.
RESUM ARTICLE

L'article planteja el tema de les dificultats que tenen els estudiants i les estudiants per entendre els conceptes i el vocabulari dels textos que han d'estudiar. En primer lloc, presenta el marc teòric que serveix de base per analitzar aquesta qüestió. En segon lloc, exposa algunes de les dificultats observades en una investigació portada a terme entre els cursos 1991 i 1996 i, finalment, es fan diversos suggeriments per millorar la pràctica educativa.

AUTORS
Valdelvira Aguilera, Josefa


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €