Article Autonomia a l'aprenentatge de llengües estrangeres.
RESUM ARTICLE

L’ús i abús que s'ha fet recentment de termes corn autonomia i autoaprenentatge ha creat una certa confusió. L'article, al mateix temps que justifica la conveniència de tenir en compte el desenvolupament de l'autonomia de l'aprenent en l'aprenentatge de llengües, planteja la necessitat d'aclarir el significat d'aquests conceptes. Amb aquesta finalitat, n'examina les possibles interpretacions i marca tant les diferències corn els punts de contacte entre tots dos.

AUTORS
Bosch Galceràn, Mireia


FORMATS DISPONIBLES
1.98 €