FORMATS DISPONIBLES
20,50 €
19,48 €
14,40 €
13,68 €
Resum del llibre
L’elaboració d’aquest text és el resultat d’un treball conjunt per part dels autors i les autores que ha suposat l’aplicació directa dels materials dissenyats a les aules i la seva anàlisi posterior. La condició professional de les persones que han escrit aquest llibre els permet establir el contacte directe amb els alumnes i amb els docents, com també dur a terme la reflexió teòrica sobre la pràctica educativa. L’avaluació pedagògica ha d’ésser el punt de partença de tota pràctica docent, tant per conèixer el nivell competencial de l’alumnat com per orientar la programació a l’aula. La proposta que es presenta aquí pot facilitar als ensenyants conèixer els aspectes bàsics que caldria valorar en llenguatge, matemàtiques i dibuix, al parvulari i al cicle inicial d’educació primària, disposar d’unes proves per avaluar els alumnes i d’unes graelles per fer-ne el seguiment. Les graelles estan dissenyades en dos formats: un de grup i un d’individual. El primer permet fer un registre acurat del grup classe, el segon és útil per als seguiments individualitzats.