Article Combinatòria lèxica i discurs acadèmic: aplicació a l'anàlisi de manuals d'ensenyament mitjà.
RESUM ARTICLE

A partir del concepte de discurs acadèmic i de l'examen d'un corpus extret de manuals d'ensenyament mitjà, aquest article aplica a l'anàlisi una categorització de les UF o sintagmes amb un cert grau de fixació que més incidència tenen en el gènere manualesc: expressions de tipus parèmic, expressions amb noms propis, unitats terminològiques polilexicals, combinacions pròpies del discurs acadèmic en general, expressions metafòriques i combinacions que hi actúen com a marcadors discursius. L'exploració de la dificultat de la lectura i la interpretació d'aquests textos i les perspectives de l'ensinistrament en la producción del discurs acadèmic són els interessos subjacents de la recerca.

AUTORS
Salvador Liern, Vicent


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €