Capítol Cómo elaborar un portafolios
RESUM CAPíTOL

El portafolis s’entén com un suport que recull les evidències d’aprenentatge (del procés i del producte), documentant el progrés d’una persona i afavorint la reflexió sobre què i com s’ha après. En aquest capítol es presenta el portafolis o carpeta d’aprenentatge com a instrument d’avaluació dels aprenentatges que s’han assolit durant un curs determinat. Se’n donarà a conèixer l’estructura, les evidències que ha d’incorporar i els diferents tipus de portafolis segons el suport en què es presenti: paper, electrònic o en línia.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE