Article Compartir significat mitjançant l’activitat conjunta a l’escola infantil
RESUM ARTICLE

Quan Ies professionals i els professionals implicats quotidianament en l’educació infantil reconeixen a Ies criatures el seu dret i Ies seves habilitats per participar realment en situacions d'activitat conjunta, troben els mitjans per implicar els infants en situacions no artificioses de participació social. En aquestes situacions les persones adultes aguditzen Ies pròpies competències per fer-se entendre per la mainada, com també per copsar el significar de les seves actuacions i produccions, tenir-Ies en compte i encaixar-les en una matriu cultural que els impel·leixi a reconstruir significats i habilitats. Tot això malgrat els esculls que el context en col·lectivitat presenta, i malgrat la distància existent entre els significats, les experiències i els instruments de què disposen infants i adults.

AUTORS
Molina Simó, Lourdes


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €