Capítol Convivencia de lenguas y organización escolar
RESUM CAPíTOL

La Constitució espanyola estableix la cooficialitat de llengües en algunes zones de l'Estat que tenen llengües pròpies. Aquesta circumstància dona lloc a la necessitat d'organitzar l'educació escolar de manera que garanteixi que els joves que viuen en zones bilingües puguin adquirir les dues llengües oficials amb un nivell de competència satisfactòria. Es tracta, doncs, que el nostre alumnat surti de l'escolaritat obligatòria amb una capacitació suficient en comprensió i expressió oral i escrita en dues llengües que els permeti acostar-se a la situació de ciutadans i ciutadanes en igualtat de possibilitats i oportunitats. Aquest capítol centra la seva atenció en els programes bilingües i en les seves implicacions per al centre escolar, així com també en les alternatives i els requisits per dissenyar-los i organitzar-los. Per finalitzar, es mostren dues experiències de diferents centres i diverses propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €