Capítol Derechos y deberes de los alumnos. Régimen disciplinario
RESUM CAPíTOL

L’exercici del dret a l’educació està subjecte a certs límits. En ocasions, l’alumnat no sempre respecta els drets dels altres membres de la comunitat educativa i el compliment de les normes de convivència del centre, infringint-les amb conductes tipificades com a greus o molt greus en els reglaments corresponents. En aquests casos, l’administració educativa i els òrgans de govern dels centres han de garantir el correcte exercici i l’estricta observació dels drets i deures dels alumnes. Aquest capítol recull la normativa reguladora dels drets i deures dels alumnes que preveu el règim disciplinari de cada comunitat autònoma.FORMATS DISPONIBLES
5.15 €