Capítol Derechos y deberes de los alumnos. Régimen disciplinario
RESUM CAPíTOL

L’exercici del dret a l’educació està subjecte a certs límits. En ocasions, l’alumnat no sempre respecta els drets dels altres membres de la comunitat educativa i el compliment de les normes de convivència del centre, infringint-les amb conductes tipificades com a greus o molt greus en els reglaments corresponents. En aquests casos, l’administració educativa i els òrgans de govern dels centres han de garantir el correcte exercici i l’estricta observació dels drets i deures dels alumnes. Aquest capítol recull la normativa reguladora dels drets i deures dels alumnes que preveu el règim disciplinari de cada comunitat autònoma.FORMATS DISPONIBLES
5.15 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE