Capítol Desarrollo curricular
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenten els resultats corresponents a l'anàlisi estadística de tres factors compresos en la primera categoria de l'estudi, aspectes curriculars i organitzatius. Quant al factor disseny curricular, s'inclouen estadístics descriptius (mitjana, moda, desviació típica estàndard, asimetria i curtosi), així com comparatives entre grups d'edat, sexe, titularitat de centre (públic-privat) i tipologia de centre (urbà-rural). En relació amb el factor metodologia, a més dels estadístics descriptius, també es presenten comparatives entre grups d'edat, titularitat de centre i tipologia de centre. Finalment, s'indiquen els resultats corresponents al factor avaluació, incloent estadístics descriptius i comparatives entre grups d'edat, sexe, titularitat de centre i tipologia de centre. Per realitzar les anàlisis comparatives s'empren les proves ANOVA (Sig ≤ 0,05) i t Student (Sig. Bilat. ≤ 0,05) i s'exposen els resultats dels ítems en els quals s'observa diferència estadísticament significativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados