Article Descriptors de competències i estudiants de secundària: una relació difícil?
RESUM ARTICLE

Un portafolis esdevé un instrument pedagògic potent només si l'aparell organitzatiu que dóna cos al portafoli contribueix decisivament que l'aprenent esdevingui progressivament més hàbil i autònom per identificar la qualitat de les seves produccions i les possibles àrees de millora. Els criteris d'avaluació dels productes, expressats mitjançant descriptors de qualitat, són un instrument essencial per desenvolupar la capacitat d'anàlisi de l'aprenent i ajudar-lo a afinar els judicis. Tanmateix, no està garantit que els alumnes joves i inexperts comprenguin el significat dels descriptors i això exigeix un considerable esforç conversacional per part d'aprenents i docents, a fi d'arribar a significats compartits. Aquest article identifica possibles àrees de dificultat en la comprensió de descriptors i suggereix estratègies docents que poden contribuir a trobar àrees de significats compartits entre professor i alumnes.

AUTORS
Escobar Urmeneta, Cristina


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €