Article Educació infantil a la LOE: una oportunitat perduda.
RESUM ARTICLE

La nova Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, ha comportat, en relació amb la LOCE, recuperar nivells importants de llibertat, equitat democràtica i desenvolupament integral en el sistema educatiu. Això no obstant, si la comparem amb els nivells LOGSE, en concret respecte a l'educació infantil, representa un retrocés i, sobretot, la pèrdua d'una gran oportunitat per consolidar-la.

AUTORS
Alonso Gil, Alicia
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €