Capítol Ejemplos de secuencias didácticas sobre la enseñanza y el aprendizaje del discurso oral formal a niveles académicos superiores
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta un petit inventari de seqüències didàctiques sobre l’ensenyament i l’aprenentatge del discurs oral formal, adreçades a alumnes des del final de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. Aquest material permetrà al professorat la selecció i adaptació del que consideri pertinent d’acord amb la seva programació i d’acord amb les característiques concretes del seu alumnat. Cada seqüència està formada pels apartats següents: tasca final, objectius d’aprenentatge, fases de la seqüència, organització de les activitats i pautes de valoració.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €