Llibre El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales


FORMATS DISPONIBLES
22,30 €
21,19 €
15,70 €
14,92 €
Resum del llibre
Ofereix un recorregut històric per l'evolució dels conceptes de temps i d'espai, exposa sistemàticament les principals aportacions procedents del camp de la psicologia i, a més , ofereix un ampli ventall de recursos i criteris didàctics per a la seqüenciació i el desenvolupament d'activitats adequades a cadascun dels cicles de l'ensenyament obligatori i el batxillerat.
L'obra està organitzada en dues parts tractades de manera monogràfica, però amb una estructura paral·lela i sense detriment del reconeixement, per part dels autors, de les relacions existents entre amb dues nocions.