Capítol Expresión musical para mejorar la inclusión de alumnado de educación infantil sin y con TDAH: perspectivas de docentes de educación infantil
RESUM CAPíTOL

L'expressió musical, dins de l'àmbit educatiu en general i en el normatiu, en particular, no és considerada transcendent. Es presenta un estudi l'objectiu del qual és explorar les perspectives del professorat d'educació infantil (EI) sobre la inclusió d'alumnat sense i amb TDAH després de l'aplicació d'un programa d'intervenció musical. S'inscriu en un marc epistèmic interpretatiu que examina la utilitat de la música com a estratègia per a la inclusió de l'alumnat sense i amb TDAH des de la perspectiva dels docents. Es va reunir una mostra de 12 docents d'EI de la província de Burgos i la Comunitat de Madrid. Es va utilitzar l'entrevista semiestructurada asincrònica. Per a l'anàlisi es va seguir un procés d'anàlisi de contingut. Els resultats suggereixen que, tot i que el professorat al·lega falta de coneixements sobre el TDAH, la predisposició cap a la música és positiva, en considerar-la una estratègia que pot ser efectiva per a l'atenció i la inclusió educativa. En conclusió, l'ús de l'expressió musical sembla tenir impacte entre els docents d'EI per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge de tot l'alumnat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre compila una sèrie de treballs de recerca realitzats que ofereixen una visió reflexiva i pràctica sobre els reptes als quals s'enfronta l'educació en l'actualitat, com ara projectes i experiències de bones pràctiques en diferents espais i etapes educatives, protocols d'actuació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), treballs sobre inclusió socioeducativa en contextos d'immigració i projectes d'innovació educativa (PID) a la universitat, entre d’altres. Així mateix, es presenten recerques sobre l'impacte de la covid-19 en els sistemes educatius.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: COVID e inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión socioeducativa y organización escolar
Parte III: Inclusión educativa con personas con necesidades especiales