OBERT   LLEGIR
Capítol Introducción
RESUM CAPíTOL

El treball que es presenta respon a un estudi de la pròpia realitat i a l'intent per adequar-nos a les necessitats educatives presents, inspirant-nos en les diferents teories que integren l'enfocament constructivista. D'altra banda, les diferents recerques dutes a terme per Anna Teberosky, Emilia Ferreiro, Liliana Tolchinsky i altres, han servit de base per replantejar l'aprenentatge de la lectoescriptura.FORMATS DISPONIBLES
En obert