Capítol La calidad de los materiales educativos multimedia: dimensiones, indicadores y pautas para su análisis y valoración
RESUM CAPíTOL

Els instruments que es presenten en aquest capítol tenen com a finalitat facilitar l’anàlisi i la valoració de la qualitat dels materials educatius multimèdia (MEM). Es detallen les pautes de valoració del disseny tecnopedagògic d’aquest tipus de materials i del seu ús efectiu en el marc de processos educatius formals. Aquestes pautes resulten útils en la valoració tant de contextos d’autoaprenentatge basats en TIC com de contextos presencials tradicionals en què s’inclou aquest tipus de materials. Les pautes estan dissenyades per fer una avaluació externa dels processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula que fan servir les TIC.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
II Parte: Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, ind
III Parte: Recursos y fuentes documentales