Article La conversa a l'aula.
RESUM ARTICLE

A partir de l'anàlisi de l'estructura de la conversa, aquest article proposa diferents estratègies per dinamitzar aquesta activitat educativa a l'aula ordinària. En aquestes pàgines s'entén que els elements que defineixen una convers a són: el contingut o el tema sobre el qual es parla, la gestió o com s'organitzen els interlocutors per parlar i el context: a on, quan i amb qui té lloc la conversa. A partir d'aquests eixos es proposen estratègies als docents per al desenvolupament d'aquestes variables i, finalment, s'ofereixen criteris per a l'avaluació d'aquesta activitat.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €