Capítol La enseñanza de las lenguas desde una perspectiva discursiva
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenten tres grans blocs, tots relatius a l’ensenyament de la llengua des d’una perspectiva discursiva. Al primer s’exposen uns quants elements de reflexió que es refereixen als objectius de l’ensenyament de la llengua, i més en particular de la llengua materna —com la distinció d’aquests objectius en tres àmbits: el saber fer lingüístic, el dels sabers constituïts i el de les normes de l’ús del llenguatge. La segona de les parts adquireix un caràcter més teòric i consisteix en un aprofundiment de la noció central de competència de la comunicació, cosa que condueix a analitzar, d’una banda, les situacions de comunicació i, de l’altra, els diferents tipus de discurs produïts en el marc d’aquestes situacions. Finalment, per concloure el capítol s’analitzen algunes qüestions referents a la didàctica dels discursos, com els principis d’aquesta didàctica, els models de discursos o la proposta d’algunes activitats pràctiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

En los años noventa del siglo xx los currículos europeos y latinoamericanos insistieron en la idea de que el objetivo esencial de la educación lingüística es el aprendizaje escolar de competencias comunicativas y no solo la adquisición de un cierto saber gramatical sobre la lengua. De ahí que los currículos lingüísticos invitaran entonces al profesorado al tránsito desde un enfoque formal de la enseñanza del lenguaje, a un enfoque comunicativo de la educación lingüística orientado a contribuir al aprendizaje de las destrezas comunicativas de las personas.

El objetivo de este libro es ofrecer algunos de los textos que ilustraron en su día los fundamentos disciplinares, didácticos y éticos de esa mirada comunicativa con la esperanza de que sean útiles a quienes trabajan en las aulas al servicio de la emancipación comunicativa del alumnado y de la construcción escolar de una ética de la comunicación que fomente la emergencia de sociedades equitativas y democráticas.


Llibre disponible per capítols
INDICE