FORMATS DISPONIBLES
16,30 €
15,49 €
9,88 €
9,39 €
Resum del llibre
L’escola necessita obrir-se a la comunitat per poder complir eficaçment i eficientment una funció educativa i social. Les comunitats, per la seva banda, ni poden ni han de prescindir de l’escola. El que fa que una comunitat sigui una cosa més que un conjunt o agregat de persones, institucions i entitats són els llaços que vinculen unes i altres en densos entramats relacionals. La connexió i intercomunicació sostinguda entre l’escola i la comunitat possibilita comunitats integrades en les quals l’educació de tots els seus membres és una responsabilitat i un deure assumits de manera col·lectiva. Aquest llibre tracta sobre les relacions entre l’escola i la comunitat, en la doble dimensió apuntada: d’obertura de la institució escolar vers la comunitat i de col·laboració de la resta d’agents de la comunitat amb l’escola, recollint tant experiències i reflexions des de l’escola com des de professionals de la intervenció socioeducativa.