Capítol La modalización: educación del texto a los parámetros de la situación comunicativa
RESUM CAPíTOL

Un dels aspectes en què l’ensenyament de la llengua oral hauria d’incidir és en la variació del llenguatge a fi que els alumnes sàpiguen adaptar el seu discurs a les necessitats de la situació comunicativa. Aquest capítol defineix el concepte de modalització, apunta algunes de les formes en què es manifesta el discurs i presenta sis aspectes que hi intervenen i que els alumnes han de tenir en compte durant la planificació del discurs oral: la inscripció de l’emissor, la presència del destinatari, l’atribució de diferents graus de certesa, la validació dels enunciats, la transmissió de judicis de valor i la preservació de la imatge de l’interlocutor.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €