Resum del contingut formatiu

125h | Bonificable.

Descripció

Aquest curs aborda el plantejament de la introducció d'un àmbit comú en el currículum i en les aules que permeti establir les condicions necessàries per a l'aprenentatge de les competències transversals.

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC (en cas d'estar reconegut). La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?