Capítol Las aulas de educación secundaria como espacios de convivencia y aprendizaje: relaciones interpersonales y gestión del grupo-clase
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol tracta l’etapa de l’adolescència des de les seves fortaleses i vulnerabilitats, amb un èmfasi especial als conceptes de xarxes d’iguals (reciprocitat moral i domini-submissió) i la gestió del grup classe (protagonisme de la disciplina a l’aula). A més, s’ofereixen diferents estratègies relacionades amb aquests temes, tant per millorar les relacions interpersonals a l’aula com per millorar la convivència per mitjà del procés instruccional. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE