Resum del contingut formatiu

125h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable

Perfil Professional

Descripció

Aquest curs presenta els llenguatges artístics i el seu paper en el desenvolupament de la imatge del propi cos dels nens i nenes, de la seva identitat, així com del seu paper en la societat contemporània i en l'educació.

La seva finalitat és construir una educació amb sentit ple, proposant claus i estratègies als professionals de l'educació infantil per promoure l'ús i la presència del llenguatge artístic a l'aula i perquè els diferents llenguatges (verbal, matemàtic i artístic) convergeixin en l'elaboració, transmissió i interpretació de coneixements, experiències, emocions i vivències.

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?