Capítol Libros de texto y ciencias del lenguaje. Cómo incorporan los libros de texto el resultado de las investigaciones
RESUM CAPíTOL

El llibre de text té com a funció prioritària afavorir la pràctica diària de treball a l’aula i, així, facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge. A partir de l’anàlisi d’una mostra de llibres de text d’ESO i batxillerat per a l’ensenyament del castellà, aquest capítol pretén valorar de quina manera els llibres de text recullen les aportacions de les noves ciències del llenguatge, i quin tipus de reflexió gramatical es prioritza. La integració dels diversos continguts, especialment els gramaticals, és el focus d’atenció principal en aquesta anàlisi.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE