Article Llegir, lectura, comprensió: sempre hem parlat del mateix?
RESUM ARTICLE

L'article parteix de la premissa que la vinculació entre lectura i comprensió lectora no ha estat sempre establerta en termes similars ais que són habituals actualment. En la primera part s'aporten algunes dades que confirmen els canvis que ha sofert la definició i l’ensenyança de la lectura al llarg de la historia. El segon apartar de l'article revisa alguns deis trets més significatius de la recerca sobre l'ensenyança de la comprensió lectora. El tercer apartar discuteix la repercussió de les troballes de la recerca en les practiques d’ensenyança i aporta una visió àmplia de la comprensió lectora que pot actuar de referent en l'elaboració de propostes de centre i d'aula per al seu ensenyament.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €