Article Llengües primera, segona i estrangera: una terminologia provisional.
RESUM ARTICLE

L'autora pretén reflexionar sobre l'evolució dels conceptes subjacents als termes de llengües materna, primera, segona i estrangera, que són usats de manera inadequada atesos els canvis socials. Manejant diversos criteris (psicolingüístics, sociolingüístics i didàctics) fa un repàs al concepte de llengua primera, al de llengua segona i a les dificultats de separar aquests temes dels conflictes històrics relacionats amb el contacte del català i del castellà dins de la comunitat catalana. Descriu la novetat introduïda en aquest mapa lingüístic per l'arribada d'immigrants procedents d'altres països i la necessitat d'entendre que les llengües segones poden ser més d'una i que cadascú té un repertori verbal propi. Finalment, l'aprenentatge de dues llengües estrangeres a l'escola introdueix un nou element quan tractem la qüestió de la llengua de l'escola i les llengües a l'escola, la qual cosa requereix una nova actitud del professorat de llengües cap als repertoris lingüístics personals de cada aprenent i cap a plantejaments integradors i interdisciplinaris de la didàctica de les llengües a l'escola.

AUTORS
Cambra Giné, Margarida


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €