Article Missatges orals.
RESUM ARTICLE

Aquest article presenta el resum d'una seqüència didàctica dissenyada per aconseguir que alumnes castellanoparlants, partint d'una observació reflexió guiada inicial i de la preparació d'activitats orals formals pautades, emetin amb naturalitat missatges col·loquials i espontanis en llengua catalana. La SD s'estructura entorn d'un projecte que consisteix a elaborar tres tipus de missatges diferents per al canal televisiu. Pretén, també, potenciar la valoració positiva de l'ús normalitzat de la llengua i estimular la reflexió lingüística.

AUTORS
Vilardell Camprubí, Clara / Morera i Escarré, Montserrat


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €