Capítol Parte II: La enseñanza y el aprendizaje de la química
RESUM CAPíTOL

El currículum de química, igual com el d’altres disciplines científiques, ha sofert en les últimes dècades canvis profunds per adequar-se als nous objectius de l’ensenyament i als resultats de la investigació i didàctica de la química. Aquest capítol tracta qüestions específiques de l’ensenyament i l’aprenentatge de la química dins de les ciències experimentals, plantejant la resposta a interrogants com: quina química s’ha ensenyat en les últimes dècades i quina química convindria ensenyar actualment a la secundària i al batxillerat? Quines són les qüestions i els continguts clau de la química? Quines dificultats planteja l’aprenentatge de la química? Quins criteris són útils per seqüenciar els continguts de la química? Quina pot ser una bona seqüència per a l’aprenentatge de temes com els àcids o les bases en química?FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén proporcionar una eina de treball al professorat de ciències de secundària que s’enfronta cada dia a reptes com ensenyar ciències, ensenyar unes ciències canviants, assolir que millori la imatge de les ciències, aconseguir que els estudiants aprenguin a pensar científicament. La primera part tracta cinc qüestions comunes a les quatre disciplines: el treball amb problemes autèntics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge en les classes de ciències, la resolució de problemes i els treballs pràctics. A la segona part es tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de la biologia, la geologia, la física i la química, partint de les preguntes clau de cada disciplina i els coneixements construïts en resposta a aquestes, tractant alguns exemples de com dur a terme aquestes propostes en les classes de secundària obligatòria i batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE