Capítol ¿Podemos referirnos a una metateoría constructivista?
RESUM CAPíTOL

És possible poder fer referència a una metateoria constructivista? Aquest capítol es planteja si és ajustat parlar d’uns principis o fonaments generals del constructivisme, resumits en una epistemologia relativista, una concepció de les persones com a agents actius i una interpretació de la construcció del coneixement com un procés interactiu i situat en un context cultural i històric. Les idees de significat i intencionalitat potser són el nucli fonamental al voltant del qual s’articulen aquests principis compartits.   FORMATS DISPONIBLES
4,99 €