Capítol Redacción del trabajo fin de grado
RESUM CAPíTOL

La redacció d’un treball de fi de grau (TFG) necessita una cura especial. Començant per la modalitat textual en què es redacti el TFG i passant per l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció que tot text reclama, aquest capítol té el propòsit de guiar d’una manera pràctica en el procés de redacció del TFG, tenint en compte els errors que són més freqüents. El capítol es tanca recordant algunes de les idees més destacables apuntades al llarg del text i proposant un seguit d’activitats amb què el lector pot reforçar el que s’ha après.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €