Article Reptes organitzatius de la formació professional per a l´atenció als nous perfils d´alumnat
RESUM ARTICLE

La formació professional esdevé una via efectiva de continuïtat educativa-formativa, d’incorporació amb èxit al mercat de treball i via d’inclusió social. No obstant, continua sent l’opció no prioritària a l’educació secundària postobligatòria, fet vinculat a la identificació del que es poden considerar reptes per a la formació professional. Entre aquests reptes es destacarien, d’una banda, el perfil d’alumnat que hi accedeix –joves que identifiquen en un grau elevat factors de risc vinculats a l’abandonament escolar prematur– i, de l’altra, la manca de mecanismes d’orientació i estratègies d’acció tutorial adequades i contextualitzades. Donar resposta a aquests reptes s’ha de fer des de la perspectiva de les persones, l’organització, la interacció, els recursos i les bretxes pròpies de la formació professional, cinc aspectes claus, estretament interrelacionats i interdependents, als quals cal donar resposta des de l’organització dels centres.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €